Τακτοποίηση αυθαιρέτων

2012-09-25 13:57

Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζεται:

                Α.  Η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, ενώ
                     αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων για 30 χρόνια μετα την καταβολή του
                     ειδικού προστίμου.

                Β.  Η δυνατότητα σύνδεσης του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

                Γ. Η δυνατότητα επισκευής του ακινήτου.

—————

Πίσω